Hirdetés


Hirdetés

Hírek
Új kormányrendelet a kéményseprésről PDF Nyomtatás E-mail

A Magyar Közlöny 69. számában megjelent a majd július 1-én hatályba lépő 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

A rendelet szabályozza a kéményseprő szolgáltatást nyújtó szervezetek működtetésével, az eljárási rendjével kapcsolatos kötelező tevékenységeket. Nem tér ki magának a szolgáltatásnak a tartalmi feladataira.
Részletezi, hogy az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén, mely esetekben kell a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónak értesítenie a hatóságokat:

a) nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,
b) a használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,
c) a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása,
d) a ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,

e) a  szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermékelvezetőnél az  E–F tűzvédelmi osztályú – nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú – tetőhéjalás esetén a szikrafogó hiánya,
f) a  B–F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a  falába beépítve – tartalmazó égéstermékelvezető használata,
g) a  jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a  műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata,

h) a  nem megfelelően rögzített, tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem,
i) a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása, vagy
j) az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma

miatt, – az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető – veszély észlelése esetén soron kívül, de legkésőbb három munkanapon belül, az  első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

Továbbá (egy nehezen értelmezhető szabály), ha a fentiek szerinti valamely esetben a  helyszínen nem kéményseprőmester jár el, az  értesítés szakmai indokoltságát (az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyét jelentő hiba fennállását) az  ellenőrzést vagy vizsgálatot végző személy a  felette szakmai felügyeletet gyakorló, a  kéményseprő-ipari tevékenységet ellátónál foglalkoztatott kéményseprőmesterrel a helyszínről egyezteti. Az egyeztetés megtörténtét a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumban fel kell tüntetni. Az  értesítés elküldése előtt annak indokoltságát a  kéményseprőmester aláírásával igazolja. A kéményseprőmester aláírása nélkül az értesítés nem küldhető el.

E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet és a  nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az  ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Módosítás dátuma: 2016. augusztus 30. kedd, 07:55
 
Szakmai nap és laboravató a pécsi Gépészmérnök Tanszéken PDF Nyomtatás E-mail

Április 21-én a Grundfos – Helios – Herz cégek szakmai napjára és légtechnikai laboravató rendezvényre került sor a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Gépészmérnök Tanszékén.

A Grundfos – Helios – Herz szakmai nap keretében előadó cégek mindegyike szoros kapcsolatban van a tanszékkel, és a laborokban nagyértékű eszközeikkel ismerkedhetnek meg a hallgatók. A rendezvényen először Kovács István a HELIOS műszaki vezetője tartott előadást „Szellőztető megoldások EC technikával” címmel. Erdei István értékesítési igazgató a GRUNDFOS újgenerációs keringető szivattyúk alkalmazását mutatta be. A „Biomassza kazán alapismeretek” című előadásában a kazánok új generációjáról beszélt Páger Szabolcs, a HERZ műszaki tanácsadója.

Az előadások után következett a Légtechnikai Labor avatóünnapsége. A tanszék számára felajánlott rendszer egy kompakt kialakítású hővisszanyerős készülék, amely lakások, irodák központi szellőztető rendszeréhez alakítottak ki. Az eszköz szériakivitelben tartalmazza az innovatív EasyControls beépített webszerveres vezérlést. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy többféle üzemmód tesztelésére legyen lehetőség:

  • friss levegő a külső térből bevezetve
  • levegő előtemperálása levegős talajkollektorral
  • levegő előtemperálása vizes talajkollektorral
  • levegő előtemperálása talajszondával

Az üzemeltetési variációk sokfélesége kiváló szakdolgozat téma lehet a hallgatóknak.

Ugyancsak az ünnepség keretében került bemutatásra a Schako Kft. új ajándéka is, amely egy helyiség nyomástartás vezérlés működőképes modellje.

Avato 00003

019

002

Módosítás dátuma: 2016. június 15. szerda, 16:10
 
Jó előadások, sok érdeklődő volt az Aereco Akadémián PDF Nyomtatás E-mail

Nagysikerű szakmai konferenciát rendezett az Aereco Légtechnikai Kft., Aereco Akadémia címmel a visegrádi Thermál Szállodában. A kb. 150 szakember színvonalas előadásokat hallhatott a tartózkodási terek levegőminőségének az emberi egészséget befolyásoló hatásairól, a megfelelő komfort-érzetet biztosító, energiahatékony szellőztetési megoldásokról.

A „korszerű, energiahatékony” építészeti megoldásokkal jelentkező egészségi kockázati tényezőket ismertette szemléletesen Dr. Magyar Donát osztályvezető (Országos Közegészségügyi Központ).

Dr. Magyar Zoltán tanszékvezető (BME Építészmérnöki Kar) a közel nulla energiaigényű épületekkel szemben támasztott követelmények kielégítésének új lehetőségeiről tartott előadást, kihangsúlyozva, hogy az energiahatékonyság növelése nem eredményezheti a komfort színvonalának csökkenését.

Hogyan valósítható meg komfortnövelő szellőztetés energiahatékonyan? Szabályozott, hővisszanyerős, páraszabályozott Aereco szellőztető rendszerekkel – adta meg a választ és ismertette azok alkalmazási lehetőségeit Czeilinger Ferenc az Aereco Kft. szellőzéstechnikai tanácsadója. Csullag Tamás, az Aereco Kft. műszaki igazgatója a lakók életritmusához illeszkedő szellőztető központi szellőztető rendszerek előnyeit mutatta be.

Baumann Mihály tanszékvezető (Pécsi Tudományegyetem) az épületek szellőztetésének energetikai kérdéseiről és a légtömörség mérési módszereiről tartott igényes előadást. Számítási példákon mutatta be az épület légforgalmának modellezési szoftverét.
A nyílt égésterű tüzelőberendezések levegő-ellátásának követelményrendszerét és a kémény-áramkör kialakulásának feltételeit mutatta be Dr. Barna Lajos c. egyetemi tanár (BME Gépészmérnöki Kar).

Ugyancsak a nyílt égésterű tüzelőberendezések levegőellátását biztosító Aereco megoldásokat hallhattunk-láthattunk Hartmann Zoltántól (Aereco Kft., szellőzéstechnikai tanácsadó).
Engel György (Aereco Kft., kereskedelmi szaktanácsadó) mérési módszereket mutatott be, ami ahhoz szükséges, hogy a megfelelő komfortot elérjük a lakóépületekben.

Az előadásokat követő, az előadók részvételével megtartott kerekasztal beszélgetés jó lehetőséget nyújtott a hallgatóság kérdéseinek megválaszolására.

 
Biztonsági és egészségvédelmi terv – állásfoglalást kértünk az NGM-től PDF Nyomtatás E-mail

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az elmúlt év végén elektronikus körlevélben értesítette a partnereit, hogy január 1-től kezdődően a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek felülvizsgálatához, a 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM rendeletre hivatkozva, biztonsági és egészségvédelmi koordinátor bevonásával készített biztonsági és egészségvédelmi tervet is kér csatolni. A gyakorlatban a FŐGÁZ január 1-je óta e nélkül nem fogad be tervet felülvizsgálatra.

Ezzel szemben a Magyar Épületgépészek Szövetsége elnökségének határozott álláspontja, hogy a hivatkozott rendelet kifejezetten építőipari munkákra vonatkozik, semmi esetre sem gázszerelésre. A 19/2009.(I.30.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete (Földgázelosztási szabályzat) értelmében az elosztói engedélyesek feladata a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználó berendezések terveinek ellenőrzése, kizárólag műszaki-biztonsági szempontból. Az adott munkaterületre vonatkozó munkavédelmi követelményekre a tervező köteles utalni a tervben, betartásuk a kivitelező felelőssége. A tervező és a kivitelező ezzel kapcsolatos feladatairól és felelősségéről a 11/2013.(III.21.)NGM rendelet teljes körűen rendelkezik.

A MÉGSZ elnöksége szerint:

- a hivatkozott 4/2002. SZCSM-EüM rendelet szellemét és tartalmát tekintve elsősorban építőipari munkákra vonatkozik.
(Az 1. sz. melléklet felsorolása nem tartalmaz gázszerelést, a 2. sz. mellékletben felsorolt tevékenységek pedig kifejezetten a biztonságra fokozott veszélyt jelentő munkahelyeket és körülményeket nevesítenek.)

- ha a rendelet egyáltalán kiterjeszthető lenne gázszerelésre, akkor is elsősorban olyan új rendszer létesítésénél lehetne indokolt, ahol a rendeletben is meghatározott feltételek fönnállnak, nevezetesen:

   5.§ a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan  
             meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő
             munkavállaló végez munkát;
        b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

Mivel a fenti indokok alapján a FŐGÁZ intézkedésének az elnökség szerint nincs jogalapja, csak a bürokráciát növeli, és vele együtt a tervezés átfutási idejét és költségeit, az intézkedés visszavonását kérte a FŐGÁZ-tól. A kérést a FŐGÁZ nem teljesítette és az indoklást nem fogadta el, és közölte, hogy az intézkedést csak a műszaki-biztonsági hatósági állásfoglalás alapján hajlandó visszavonni. A gázfelhasználó berendezések létesítését felügyelő hatóságtól, a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivataltól megkértük az állásfoglalást, de a hivatal nem tartotta magát illetékesnek egy jogszabály értelmezésének ügyében.

A MÉGSZ elnöksége a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért Felelős Államtitkárságát levélben kereste meg azzal a kéréssel, hogy jogosnak tartja-e a FŐGÁZ egyoldalú intézkedését. Amint megérkezik a minisztérium válasza, hírt adunk róla.

Módosítás dátuma: 2016. augusztus 25. csütörtök, 13:58
 
Mégsem kap 90 milliárdot a lakosság épületek felújítására PDF Nyomtatás E-mail

Hárommillió korszerűtlen, energiapazarló otthon felújítása halasztódik el beláthatatlan időre, ha Brüsszel jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program kormány által indítványozott módosítását.

A részletek itt.

 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 9