Hirdetés


Hirdetés

Hírek
Összefoglalónk az EU itthon is hatályos gázkészülék-rendeletéről (GAR) PDF Nyomtatás E-mail

Hatályos Magyarországon és magyarul is hozzáférhető immár az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/426 rendelete a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről. A rendeletet nevének angol kezdőbetűi után GAR-rendeletnek is nevezhetjük.

Az alábbi kivonatunk a rendeletnek csak azokat az előírásait tartalmazza, amelyek a gyakorló épületgépész tervezők és szerelők mindennapi munkáját közvetlenül érintik. Nem tér ki a készülék-gyártásra vonatkozó szabályokra, a készülékgyártók, az importőrök és a forgalmazók ezzel kapcsolatos feladataira, valamint a berendezések és a részegységek megfelelőségi eljárására és a megfelelőségi nyilatkozat tartalmi és formai követelményeire.

A rendeletet hatálya

Meghatározott rendeltetési célokra szánt olyan háztartási és nem háztartási berendezések és az ilyen berendezésekbe való beépítésre tervezett részegységek, amelyek forgalomba hozataluk időpontjában új terméknek számítanak az Unió piacán.
Ez a rendelet nem alkalmazandó a kifejezetten:
a) ipari létesítményben végzett ipari folyamatokban történő használatra tervezett berendezésekre;
b) légi járműveken és vasúton való használatra tervezett berendezésekre;
c) kutatási célra, laboratóriumokban való ideiglenes használatra tervezett berendezésekre.

E rendelet alkalmazásában egy berendezést „rendeltetésszerűen használnak”, ha a következő feltételek teljesülnek:
a) a berendezést a gyártó utasításainak megfelelően szerelték be és rendszeresen karbantartják;
b) a berendezést a gázminőség szokásos változása és a hálózati nyomás szokásos ingadozása mellett használják, melyeket a tagállamok a 4. cikk (1) bekezdése szerinti tájékoztatásukban meghatároznak;
c) a berendezést a szándékolt céljának megfelelően vagy ésszerűen előrelátható módon használják.

A rendelet célja

A berendezések és részegységek belső piacának, a gázhasználattal járó biztonsági kockázatok és az energiahatékonyság tekintetében történő biztonságos működtetése.
A rendelet alkalmazása nem terjed ki olyan területekre, amelyekről más uniós harmonizációs jogszabályok részletesebben rendelkeznek.
A rendelet meggátolja, hogy a tagállamok olyan szigorúbb egészségügyi, biztonsági vagy energia megtakarítási követelményeket határozzanak meg, amelyek tiltanák, korlátoznák vagy akadályoznák az e rendeletben foglaltaknak megfelelő berendezések forgalmazását és üzembe helyezését. Ez azonban nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy más uniós aktusok végrehajtásakor a termékek – többek között a berendezések – energiahatékonyságát érintő követelményeket írjanak elő, feltéve, hogy ezek a követelmények összhangban vannak az EU irányelvekkel.

A tagállamok jogállása

A rendelet alkalmazása 2018. április 21. hatállyal, minden tagállam számára kötelező.
A rendelet azonban nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a berendezések üzembe helyezésére vagy rendszeres ellenőrzésére vonatkozó szabályokat állapítsanak meg vagy egyéb, pl. a telepítők képzésével vagy tanúsításával kapcsolatos – többek között elővigyázatossági biztonsági célú – intézkedéseket rendeljenek el a berendezések helyes telepítésének, használatának és karbantartásának biztosítására. Az említett szabályok és intézkedések kulcsfontosságúak a gázmérgezések – többek között a szén-monoxid-mérgezések – és az egészségre ártalmas vagy biztonsági kockázatot jelentő valamennyi anyag kiszivárgásának megelőzése érdekében.
A rendelet nem érinti a tagállamok azt a jogát sem, hogy megállapítsák az általuk szükségesnek ítélt követelményeket a telepítés egyes vonatkozásai, a helyiség szellőzésére vonatkozó feltételek és magának az épületnek a biztonságával és energiahatékonyságával kapcsolatos szempontok tekintetében, feltéve, hogy e követelmények a berendezésekkel szemben nem támasztanak tervezési követelményeket. (Tehát a berendezés EK-tanúsításnak megfelelő kivitele nem módosítható!)
A tagállamok nem akadályozhatják meg az e rendelettel hatályon kívül helyezett 2009/142/EK irányelv (GAD) hatálya alá tartozó és az annak megfelelő, 2018. április 21. előtt forgalomba hozott berendezések vagy részegységek forgalmazását, illetve üzembe helyezését.
Mivel e rendelet hatálya nem terjed ki a helytelenül telepített, karbantartott vagy használt berendezések okozta kockázatokra, a tagállamoknak érdemes intézkedéseket tenniük, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a tüzelőanyagokkal kapcsolatos egészségügyi és biztonsági kockázatokra és arra, hogy szükség van megfelelő elővigyázatossági biztonsági intézkedésekre, különösen a szén-monoxid-kibocsátás vonatkozásában.

Tájékoztatási kötelezettség

A berendezések tervezése és gyártása során, valamint a használati utasítások elkészítésekor a gyártónak nemcsak a berendezés tervezett használatát, hanem az ésszerűen előrelátható használatot is figyelembe kell vennie.
Valamennyi berendezést el kell látni a telepítőnek szóló telepítési utasításokkal és a felhasználónak szóló használati és karbantartási utasításokkal.
Valamennyi berendezésen szerepelniük kell a megfelelő figyelmeztető feliratoknak, és ezeknek a csomagoláson is meg kell jelenniük.
A telepítőknek szóló telepítési utasításnak tartalmaznia kell a felszerelésre, a telepítésre, a szabályozásra és a karbantartásra vonatkozó valamennyi olyan utasítást, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a műveletek helyesen kivitelezhetőek legyenek, hogy a berendezés biztonságosan használható legyen. A telepítésre vonatkozó, a telepítőknek szóló utasításoknak a berendezés és a telepítési környezet közötti kapcsolódási pontokra vonatkozó műszaki előírásokkal kapcsolatos információkat is tartalmaznia kell annak érdekében, hogy az helyesen csatlakoztatható legyen a gázellátó hálózathoz, a segédenergia-ellátáshoz, az égési levegő ellátáshoz és a füstgázelvezető rendszerhez.
A felhasználónak szóló használati és karbantartási utasításnak tartalmaznia kell a biztonságos használathoz szükséges valamennyi információt, és mindenekelőtt fel kell hívnia a felhasználó figyelmét a használattal kapcsolatos korlátozásokra, valamint azokra a körülményekre ahol különös gondosságra van szükség, illetve mely pontokon javasolja fent említett munkát szakemberrel elvégeztetni. Ez nem sértheti az erre vonatkozó tagállami követelményeket.
A berendezés gyártójának a berendezésre vonatkozó utasításokban adott esetben meg kell adnia minden, a kész berendezés részét képező részegységek beállításához, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges információt.
A berendezésen és a csomagolásán lévő figyelmeztető feliratoknak a berendezéssel összefüggő kockázatok minimálisra csökkentése érdekében világosan meg kell határozniuk a használandó gáz típusát, a gáz csatlakozási nyomását, a berendezés kategóriáját (gázcsaládra való alkalmasság) és a használattal kapcsolatos korlátozásokat, különösen azt, amely szerint a berendezés csak olyan területen szerelhető fel, ahol a légellátás megfelelő.
A részegység berendezésbe történő beépítésére vagy berendezéssé történő összeszerelésére, valamint a részegység beállítására, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó utasításokat az EU-megfelelőségi nyilatkozat részeként mellékelni kell a szóban forgó részegységekhez.
A berendezésen vagy annak adattábláján fel kell tüntetni az alábbi információkat:
a) a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye;
b) a berendezés típus-, tétel- vagy sorozatszáma vagy más, a berendezés azonosítását lehetővé tevő elem;
c) az áramellátás típusa;
d) a berendezés kategóriájának megjelölése;
e) a berendezés névleges hálózati nyomása;
f) a helyes és biztonságos telepítéshez szükséges valamennyi információ, a berendezés sajátosságainak megfelelően.

Összefoglalás

Megállapítható, hogy a rendelet tulajdonképpen nem tartalmaz újdonságot a korábbi EU irányelvekhez (GAD) képest. Az újdonság „mindössze” az, hogy betartása kötelező, rendelkezései nemzeti jogszabályokkal nem írhatók fölül.
Egyértelmű, hogy csak olyan berendezés és részegység telepíthető, amelyik EU megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik és a tanúsításban szereplő kiviteltől való minden eltérés, átalakítás tilos. Viszont a gyártó telepítéssel, üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos előírásainak betartása és esetleges korlátozásainak figyelembe vétele kötelező.
A berendezés és részegységeinek megfelelősége egyértelműen a gyártó és a forgalmazó felelőssége. A rendeletnek, a felhasználói helynek és a felhasználói igényeknek megfelelő berendezés kiválasztásáért viszont a tervező tartozik teljes körű felelősséggel. Ez a felelősség nem hárítható át sem a felhasználóra, sem bármelyik közszolgáltatóra, annak esetleges követelményére, jóváhagyó nyilatkozatára hivatkozással. Az is tervező döntésének függvénye, hogy mely, a hazai telepítési körülményekre vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben szükséges valamilyen szolgáltató jóváhagyó nyilatkozata. (Pl. gázszolgáltató, kéményseprő-ipari szolgáltató, építési, vagy környezetvédelmi hatóság, stb.) Semelyik szolgáltatónak nincs joga azonban a rendeletben, a berendezésre, vagy a részegységekre megfogalmazott követelményekkel ellentétes, vagy azokon túli követelményeket támasztani.
Fontos, hogy fenti tervezői felelősséget az egyszerűsített készülékcsere eljárás esetében a gázszerelő veszi át.

Minden további részlet az MKEH honlapjáról, az alábbi linken érhető el (az eredeti rendelet hivatalos magyar fordítása):

https://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/Gazfogyaszto_keszulekek_GAD

A GAR teljes és hivatalos magyar nyelvű fordítása elérhető itt, ezen a linken!

2019. április 27.

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége

Módosítás dátuma: 2019. május 17. péntek, 10:25
 
Tisztújító közgyűlést tartott az ÉVOSZ PDF Nyomtatás E-mail

Április 24-én az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége a Döbrentei téri székházában tartotta a rendes közgyűlését. Az előzetesen megkapott elnöki, gazdálkodási és ellenőrző bizottsági beszámolók részletesen tartalmazták a szövetség tevékenységének és eredményeinek ismertetését, melyeket a tagság ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott.

A beszámolók alapján az ÉVOSZ nagyon jól képviseli nem csak a tagjai, hanem az építőipar érdekeit is.
Koji László elnök szóbeli kiegészítésében fölhívta a figyelmet arra, hogy a most jól teljesítő építőipari környezetben is vannak további feladatok, kiemelte a kis és közepes vállalkozások részére nyújtható támogatások kiterjesztését, valamint a kommunikáció további fokozását a szélesebb nyilvánosság irányában is. El kellene érni, hogy a közbeszerzések, de akár a mindennapi ajánlatok esetében is ne csak az ár legyen a döntő. A minőség és a tisztesség fontosabb az árnál. A kóklerektől jó lenne megtisztítani a piacot, mondta az elnök, majd kiemelte, hogy a jelenlegi nagy rendelésállomány mellett is ügyelni kell a vállalkozásoknak a fölösleges kockázatok elkerülésére.

A beszámolók elfogadása után került sor az ÉVOSZ tisztújítására. A jelenlévő tagok újabb 4 évre megválasztották a 27 tagú elnökséget, az ellenőrző és számvizsgáló bizottságot és az etikai bizottságot. Elnöknek az egyedül induló Koji Lászlót választották meg. Koji László megköszönte a bizalmat és az elnökség alakuló ülését május végére tűzte ki.

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége

 
Megjelent az EU gázkészülék-rendeletének (GAR) magyar nyelvű fordítása PDF Nyomtatás E-mail

2018. április 21-től kell teljes egészében alkalmazni a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

Ez a rendelet közvetlenül és kötelezően alkalmazandó valamennyi európai uniós tagállamban, ezért nincs a nemzeti jogba történő átültető nemzeti rendelkezése, ellentétében a korábbi irányelvvel (2009/142/EK), mely e dátummal hatályát vesztette. Ezért a 2009/142/EK irányelvet átültető magyar jogszabály, a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet is hatályon kívül lett helyezve.

A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GAR: Gas Appliances Regulation = gázkészülékek rendelete) – mely közvetlenül alkalmazandó az EU-s tagállamokban – hatálya alá azok a berendezések tartoznak, amelyek gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével főzésre, hűtésre, légkondicionálásra, légfűtésre, meleg víz előállítására, világításra vagy mosásra használnak, valamint a légbefúvásos gázégők és ilyen gázégőkkel felszerelendő hőcserélők.

A gázüzemű berendezésekről szóló rendelet hatálya nem terjed ki az ipari létesítményben végzett ipari folyamatokban történő használatra tervezett berendezésekre.

A GAR teljes és hivatalos magyar nyelvű fordítása elérhető az alábbi linken:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0426&qid=1465384740326&from=HU

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége

Módosítás dátuma: 2019. április 10. szerda, 13:28
 
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Magyar Épületgépészek Szövetsége munkáját! PDF Nyomtatás E-mail

A Magyar Épületgépészek Szövetsége non-profit szakmai egyesület, amely tevékenységével hozzájárul a magyar épületgépész szakma fejlesztéséhez, érdekeinek képviseletéhez, a szakmán belüli párbeszéd kiteljesedéséhez. Az Ön „egy százaléka” is nagy segítség munkánk folytatásához.

Ha az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon hagyja jóvá adóbevallását, az adószámunk beírásával megteheti az 1%-ról szóló rendelkezést. Ezt május 20-ig akkor is megteheti, ha az adóbevallást már jóváhagyta, de még nem rendelkezett az 1%-ról. Ugyanezt az eszja.nav.gov.hu oldalon keresztül is megteheti.

Adójának 1%-áról a NAV által kibocsátott „Rendelkezőnyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról” formanyomtatványon is rendelkezhet, ha ezt postán megküldi a NAV részére vagy leadja a NAV ügyfélszolgálatán.

Adószámunk: 19030270-2-43

Köszönettel:

Bozsó Béla ügyvezető
Magyar Épületgépészek Szövetsége
1116 Budapest, Fehérvári út 130.

Módosítás dátuma: 2019. május 02. csütörtök, 10:26
 
Jubileumi ünnepség volt a Magyar Mérnöki Kamarában PDF Nyomtatás E-mail

A Mérnöki Kamara Egyesület, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) előd szervezete megalakulásának 30. évfordulóján, 2019. március 8.-án JUBILEUMI ÜNNEPSÉGET tartottak Budapesten a Duna Palota Színháztermében.

A Duna Szimfonikus Zenekar megnyitója után a jelenlegi elnök Nagy Gyula és az alapító elnök Dr. Hajtó Ödön mondott ünnepi beszédet. Az elnöki köszöntők során Dr. Hajtó Ödön jubileumi visszatekintő prezentációban részletezte az előzményeket és az MMK 30 évének jelentős eseményeit. A meghívottak viharos tapssal méltatták a jól felépített és kitűnően előadott alapító elnöki beszámolót. Ezt követő rövid szünet után került sor a Kamarai Díjak átadására. A díjazottak köszönő beszédeit egyöntetűen jellemezte a tömören és mérnöki precizitással előadott pozitív gondolkodás.

Év Mérnöke Aranygyűrű Díjban részesült Dr. Csizmadia Béla és Cservenyák Gábor, a kamarai kiemelkedő tevékenységük elismeréseként Zielinski Szilárd Díjat kapott Dr. Kajtár László, Lőrinczi Ferenc, Rácz József és Szántó László.

A jubileumi ünnepség kötetlen beszélgetéssel és állófogadással ért véget.

 

 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 8