Hirdetés


Hirdetés

Kormányrendelet energiával kapcsolatos termékek címkézéséről PDF Nyomtatás E-mail
 
Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó rendelkezéseknek. Az erre vonatkozó címkét a beszállító (gyártó, képviselő vagy importőr) köteles elkészíteni és a terméken elhelyezni, melyet a kereskedőnek kötelessége jól láthatóvá tenni. A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi a szabályozásban meghatározott követelmények betartását, a címkén közölt információ hitelességét. A rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

 

A Kormány 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelete

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

és előírt termékismertetővel történő megadásáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) A rendelet hatálya azon energiával kapcsolatos termékekre terjed ki, amelyek használatuk során közvetlen vagy közvetett hatással vannak az energia- és egyéb alapvető erőforrás-fogyasztásra.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a

a) használt termékekre;

b) személy- vagy áruszállítási eszközre;

c) a termékeken biztonsági célból elhelyezett adattáblára vagy annak megfelelőjére.

 

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatlap: a termékre vonatkozó harmonizációs szabályozásban előírt információs táblázat;

2. egyéb alapvető erőforrások: víz, vegyi anyagok vagy bármely más anyag, amelyet a termék a rendeltetésszerű használat során fogyaszt;

3. energiával kapcsolatos termék: az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § 4. pontjában meghatározott fogalom;

4. forgalomba hozatal: egy terméknek az európai uniós piacon történő első hozzáférhetővé tétele az Európai Unión belüli forgalmazása vagy felhasználása céljából, akár ellenszolgáltatás fejében, akár térítésmentesen, és az alkalmazott eladási technikáktól függetlenül;

5. harmonizációs szabályozás: az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztása címkézésének feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, valamint az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztása címkézésének feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezés;

6. üzembe helyezés: az energiával kapcsolatos termék első, Európai Unió területén történő rendeltetésszerű használata;

7. kereskedő: az, aki termékeket elad, bérbead vagy lízingbe ad, illetve bemutat a végfelhasználóknak;

8. kiegészítő információ: a termék teljesítményére és tulajdonságaira vonatkozó, mérhető adatokon alapuló, olyan további információ, amely a termék energia- vagy egyéb alapvető erőforrás-felhasználásával kapcsolatos, vagy segít annak értékelésében;

9. közvetlen hatás: azon termékek hatása, amelyek a használat során ténylegesen fogyasztanak energiát;

10. közvetett hatás: azon termékek hatása, amelyek nem fogyasztanak energiát, de hozzájárulnak a használat közbeni energia-megtakarításhoz;

11. piacfelügyeleti hatóság: a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal;

12. beszállító: az a gyártó vagy annak feljogosított képviselője az Európai Unióban, vagy az az importőr, aki a terméket az európai uniós piacon forgalomba hozza vagy üzembe helyezi, továbbá – ilyenek hiányában – bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékeket forgalomba hoz vagy üzembe helyez.

 

3. Forgalomba hozatal és üzembe helyezés, az energiával kapcsolatos termékek szabad mozgása

3. § (1) Energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek, és ezt a beszállító vagy a kereskedő a termékre vonatkozó adatlappal és a termékre helyezett címkével igazolja.

(2) A beépített vagy beszerelt termékek esetében az (1) bekezdésben előírt tájékoztatás csak akkor szükséges, ha a vonatkozó harmonizációs szabályozás rendelkezik róla.

(3) A harmonizációs szabályozás alá tartozó energiával kapcsolatos termékre vonatkozó

a) nyomtatott, vagy online formátumú műszaki paraméterek ismertetőjében;

b) hirdetésben fel kell tüntetni a termék energiahatékonysági osztályát is, az adott termékre vonatkozó harmonizációs szabályozásban meghatározott időponttól.

(4) Az e rendelet és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek megfelelően a termékre vonatkozó adatlappal és a termékre helyezett címkével ellátott energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, üzembe helyezése nem tiltható meg, és nem korlátozható a harmonizációs szabályozásban meghatározott címkézési követelményekre történő hivatkozással abban az esetben, ha az megfelel a harmonizációs szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek.

(5) Tilos a terméken olyan, az e rendelet és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek meg nem felelő jelzés, címke, szimbólum vagy felirat feltüntetése, amely félrevezetheti vagy megtévesztheti a végfelhasználókat a használat közbeni energia- vagy egyéb alapvető erőforrás-fogyasztás tekintetében.

(6) A végfelhasználók tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.

 

4. A beszállító kötelezettségei

4. § (1) A beszállító köteles az energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatalakor vagy üzembe helyezésekor az adott termék harmonizációs szabályozásában meghatározott adatlapot és címkét elkészíteni.

(2) A beszállító elkészíti az adott termék adatlapján és címkéjén szereplő információkat igazoló, az 1. melléklet szerinti műszaki dokumentációt.

(3) Az energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatalát, üzembe helyezését követően a beszállító a műszaki dokumentációt az energiával kapcsolatos termék gyártását követő öt évig megőrzi, és annak elektronikus változatát a piacfelügyeleti hatóság, illetve az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megkeresésének kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül a piacfelügyeleti hatóság, illetve a Bizottság részére kiadja.

(4) A beszállító ingyenesen biztosítja a kereskedő részére a termékre vonatkozó címkét.

(5) A beszállító köteles a kereskedő részére az adatlapot átadni.

(6) A beszállító adatlapot helyez el minden termékismertető kiadványba. A beszállító köteles az adatlapot tartalmazó termékismertető kiadványt vagy ennek hiányában az adatlapot a terméket kísérő egyéb termékismertető dokumentációval együtt a kereskedő rendelkezésére bocsátani.

(7) A beszállító biztosítja az általa rendelkezésre bocsátott címkék és adatlapok hitelességét.

(8) A termék címkéjén vagy az adatlapján megadott információ nyilvános.

 

5. A kereskedő kötelezettségei

5. § (1) A kereskedő köteles jól látható és olvasható módon elhelyezni a terméken a címkét, továbbá a végfelhasználó részére hozzáférhetővé tenni az adatlapot a termékismertető kiadványban vagy egyéb termékismertet dokumentációban.

(2) A kereskedő köteles az energiával kapcsolatos termék bemutatásakor a termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban meghatározott címkét jól látható helyen és magyar nyelven elhelyezni.

 

6. Piacfelügyelet

6. § (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi az e rendeletben és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban meghatározott követelmények betartását.

(2) A piacfelügyeleti hatóság kérésére a beszállító köteles a terméken elhelyezett címkén, vagy az adatlapon közölt információ hitelességét igazolni.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja valamely energiával kapcsolatos termékről, hogy az nem felel meg az e rendeletben és az energiával kapcsolatos adott termék energiafogyasztásának címkézésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó harmonizációs szabályozásban a címke és az adatlap tekintetében meghatározott valamennyi követelménynek, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott felhívás határidejének eredménytelen elteltét követően a beszállítót kötelezi a termék forgalomból történő kivonására, a piacról vagy a végfelhasználóktól történő visszahívására.

(4) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizációs szabályozásban foglaltak teljesüléséig jogosult a szükséges intézkedéseket fenntartani és a forgalomba hozatalt megtiltani.

(5) A piacfelügyeleti hatóság a (3) bekezdés szerinti intézkedéséről 3 napon belül értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, megjelölve döntésének indokait.

 

7. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság négyévente jelentést küld a Bizottságnak a rendeletben foglaltak

alkalmazásáról.

 

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 

 Orbán Viktor s. k.,

Miniszterelnök

 

 

1. melléklet a 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Az energiával kapcsolatos termékek adatlapján és címkéjén szereplő információkat igazoló műszaki dokumentáció

Az energiával kapcsolatos termékek adatlapján és címkéjén szereplő információkat igazoló műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a termék általános leírását;

b) az elvégzett tervezési számítások eredményeit, amennyiben azok rendelkezésre állnak;

c) a vizsgálati jelentéseket – amennyiben rendelkezésre állnak –, beleértve az egyéb európai uniós jogszabályokban meghatározott, kijelölt szervezetek által készítetteket is;

d) ha ugyanazon értékeket más, hasonló modellek esetében is felhasználják, akkor ezen modellek azonosítását lehetővé tevő hivatkozásokat.

 

Forrás: Magyar Közlöny

 

Módosítás dátuma: 2011. szeptember 27. kedd, 14:38